A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
alapján a nevelési-oktatási intézmény közzétételi listát készít. A közzétételi lista tartalmát a
fenti jogszabály 23. §-a tartalmazza.
1. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről
Az iskola felvételi tájékozatója a
http://www.pollak.hu/page/felveteli_tajekoztatok
oldalon található.
Más iskolából történő átvétel
A tanulók más iskolából történő átvételéről a szülő írásbeli kérelme alapján, – a bizonyítvány
bemutatásával – a tanuló tanulmányi eredményének és az eddig teljesített ágazati szakmai
előképzettségének figyelembe vételével az igazgató dönt. A két iskola tantervének eltérése
esetén az iskola igazgatója különbözeti vizsga letételét írhatja elő.
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett
osztályok, csoportok száma
A beiratkozás időpontját a 2020/2021-es tanévre az éves munkaterv tartalmazza (2020. június
23.). Engedélyezett osztályok:
9. évfolyamon informatika és távközlés ágazati képzés, 1 osztály, 34 fő
9. évfolyamon elektronika és elektrotechnika ágazati képzés, 1 osztály, 34 fő
3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó
által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek is
Intézményünkben a középfokú oktatás és az első két szakmához jutás ingyenes. Egyéb
esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi
előírások szerint történik az iskolafenntartó által. A 2019. szeptember 2-ától hatályos térítési és
tandíjszámítási szabályzat a http://www.pollak.hu/statikus/iskolai_dok/tertan2019.pdf linken érhető el.
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos –
nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján
a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
5.1 Nyitvatartási rend
Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:00 órától 20:00 óráig tartanak
nyitva.
5.2 A tanévben tervezett jelentősebb események,
rendezvények időpontjai (Az éves munkaterv alapján)
október 4. péntek 15:30 Gólyabál az iskola tornatermében
október 8. kedd 08:30 Code Week bemutató
november 6. szerda 15:00 Nyílt nap
november 14. csütörtök 08:00 Nyitott kapuk napja
február 7. péntek 18:00 Szalagavató
április 8. szerda 08:00 A tavaszi szünet előtti utolsó, tanítás nélküli
munkanap, Pollák nap
Fontosabb dátumok
 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: 2019.08.29. 9 óra
 Tanévnyitó ünnepély: 2019.09.02. 8 óra
 Ballagási ünnepség: 2020.05.02. 10 óra
Ünnepek, megemlékezések
Dátum Ünnep Megemlékezés
2019. október 6. Az aradi vértanúk
2019. október 23. Nemzeti ünnep
2019. november 1. Mindenszentek A
2019. december 25-26. Karácsony megemlékezés
2020. január 1. Újév időpontját,
2020. február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól módját
2020. március 15. Nemzeti ünnep és annak
2020. április 13. Húsvét felelősét a
2020. április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja munkaközösségi
2020. május 1. Munka ünnepe munkatervek
2020. május 31. Pedagógus nap tartalmazzák.
2020. június 1. Pünkösd
2020. június 4. Nemzeti összetartozás napja
6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
(a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával)
Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés: 2018. október 25.
Megállapítása: A vezetői feladatvégzés pedagógiai és szakmai szempontból a jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik.
7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
Az intézmény alapdokumentumai önálló dokumentumként elérhetőek: a
http://www.pollak.hu/page/iskolai-dokumentumok
oldalon.
8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján)
Sorszám Iskolai végzettség/szakképesítés Tanított tantárgyak
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Elektrotechnika
1. egyetem/okl. mérnöktanár (villamosmérnök) Irányítástechnikai gyakorlatok
PLC programozási gyakorlat
PLC programozási gyakorlat
Villamosipar és elektronika ismeretek
CAD gyakorlat
CAD-CAM gyakorlat
CNC gépek gyakorlat
Műszaki ábrázolás és gépelemek
2. gépészmérnök Osztályfőnöki
Műszaki ábrázolás és gépelemek
gyakorlat
Számítógépes gyártás
Szakdolgozat
Technológiai ismeretek
3. egyetem/ angol nyelvtanár Angol nyelv
Osztályfőnöki
4. egyetem/ fizika szakos tanár Kötelező komplex természettudományos
tantárgy
Fizika
Etika
Irodalom
5. egyetem/ magyar szakos középiskolai tanár Magyar nyelv
Művészetek
Osztályfőnöki
Alkalmazás-fejlesztés
Informatika ismeretek
6. egyetem/ okleveles gépészmérnök IT hálózatbiztonság
IT hálózatbiztonság gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat
Automatizálási rendszerek
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Informatika ismeretek
7. főiskola/ számítástechnika tanár Irodai szoftverek
Irodai szoftverek gyakorlat
Linux alapok gyakorlat
Programozás
Programozás gyakorlat
8. egyetem/okl. mérnöktanár (mérnök informatikus) Programozás gyakorlat
9. egyetem/ matematika szakos tanár Matematika
Sorszám Iskolai végzettség/szakképesítés Tanított tantárgyak
Művészetek
10. főiskola/ német szakos középiskolai tanár Német nyelv
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Elektronika gyakorlat
Elektrotechnika
Elektrotechnika gyakorlat
11. egyetem/ okleveles mérnöktanár (villamosmérnök) Erősáramú szerelési gyakorlat
Alternatív energiaforrások
Műszaki ismeretek
Osztályfőnöki
12.
egyetem/ angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és
középiskolai tanár Angol nyelv
13. főiskola/ angol nyelvtanár Foglalkoztatás I.
IT szakmai angol nyelv
14. egyetem/ testnevelő tanár Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
15. egyetem/ angol nyelvtanár Angol nyelv
Osztályfőnöki
Hálózati operációs rendszerek
Hálózati operációs rendszerek gyakorlat
16. főiskola/ mérnöktanár, mérnök-informatikus Hálózatok I. gyakorlat
Informatika ismeretek
Linux alapok gyakorlat
Programozás gyakorlat
17. főiskola/ testnevelő tanár Testnevelés és sport
Elektrotechnika gyakorlat
Foglalkoztatás II.
Géptan
Informatika
18. főiskola/ villamos üzemmérnök PLC-be integrált biztonságtechnikai
rendszerek
Irányítástechnikai gyakorlatok
Technológiai ismeretek
Műszaki dokumentáció gyakorlat
Műszaki gyakorlat
Technológia gyakorlat
19. egyetem/ amerikanisztika szakos középiskolai tanár Angol nyelv
Osztályfőnöki
Elektrotechnikai számítások
Erősáramú mérések gyakorlat
Irányítástechnika
20. egyetem/ okleveles villamosmérnök Irányítástechnikai gyakorlatok
Méréstechnika
Villamos művek
Villamos gépek
Villamos gépek és vezérlések gyakorlat
Sorszám Iskolai végzettség/szakképesítés Tanított tantárgyak
21. főiskola/ matematika-informatika tanár Matematika
Informatika
PLC-be integrált biztonságtechnikai
rendszerek
22. főiskola/ üzemmérnök PLC programozási gyakorlat
Villamos gépek és vezérlések gyakorlat
23. egyetem/ történelem szakos középiskolai tanár és régész Osztályfőnöki
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
24. egyetem/ matematika szakos tanár Matematika
Osztályfőnöki
Irodalom
25. egyetem/ magyar szakos középiskolai tanár Magyar nyelv
Etika
Művészetek
Hálózati ismeretek II.
Hálózati ismeretek II. gyakorlat
26. főiskola/ mérnök-informatikus Hálózatok I. gyakorlat
Informatika ismeretek
Programozás gyakorlat
Hálózatok I.
27. egyetem/ fizika szakos tanár, informatika szakos tanár Hálózatok I. gyakorlat
Informatika ismeretek II.
28. egyetem/ informatika szakos tanár Informatika
Programozás gyakorlat
IT alapok
IT alapok gyakorlat
Hálózatok I.
29. főiskola/ villamos üzemmérnök és műszaki tanár Informatika ismeretek
Programozás
Automatizálási rendszerek
Linux alapok
Hálózati ismeretek II.
30. főiskola/ villamosmérnök IT alapok
IT alapok gyakorlat
IT alapok gyakorlat
Programozás
31. főiskola/ villamos üzemmérnök Hálózatok I.
Programozás gyakorlat
Informatika ismeretek
IT alapok
32. egyetem/ informatika tanár és andragógus tanár IT alapok gyakorlat
Informatika
9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai
végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján)
A nevelő és oktató munkát segítők száma:
Munkakör Létszám (fő) Végzettség, szakképesítés
iskolatitkár 1
jegyzőkönyvvezető, gyorsírói, gépírói igazgatási ügyintéző,
számítógépkezelő
rendszergazda 1 műszaki-informatikai mérnökasszisztens, webmester
10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Matematika
Országos
szakgimnáziumi
eredmény
1615 1633 1594 1621 1620
A Pollák
eredményei 1646 1660 1682 1640 1682
Szövegértés
Országos
szakgimnáziumi
eredmény
1581 1585 1669 1584 1607
A Pollák
eredményei 1579 1606 1643 1605 1637
11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
11.1. Lemorzsolódási mutatók
Megnevezés Az intézmény lemorzsolódási mutatói
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
év év év év év
9. évfolyam adatai:
– 9. évfolyamból lemorzsolódó 6 0 0 5 1
tanulók száma
– 9. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon 9,84% 0,00% 0,00% 8,19% 1,49%
tanulókhoz viszonyítva)
10. évfolyam adatai:
– 10. évfolyamból lemorzsolódó 0 3 1 4 0
tanulók száma
-10. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon 0,00% 5,88% 2,56% 6,25% 0,00%
tanulókhoz viszonyítva)
11. évfolyam adatai:
– 11. évfolyamból lemorzsolódó 3 0 0 3 0
tanulók száma
– 11. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon 6,52% 0,00% 0,00% 8,11% 0,00%
tanulókhoz viszonyítva)
12. évfolyam adatai:
– 12. évfolyamból lemorzsolódó 1 0 0 0 1
tanulók száma
– 12. évfolyamból lemorzsolódó
tanulók % (az évfolyamon 1,72% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86%
tanulókhoz viszonyítva)
11.2. Évismétlési mutatók
Megnevezés Az intézmény évismétlési mutatói
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
év év év év év
9. évfolyam adatai:
– 9. évfolyamból évismétlő 3 2 1 1 0
tanulók száma
– 9. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon 4,92% 4,54% 1,47% 1,64% 0,00%
tanulókhoz viszonyítva)
10. évfolyam adatai:
– 10. évfolyamból évismétlő 3 0 2 1 2
tanulók száma
– 10. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon 5,17% 0,00% 5,12% 1,56% 3,70%
tanulókhoz viszonyítva)
11. évfolyam adatai:
– 11. évfolyamból évismétlő 0 1 2 0 3
tanulók száma
– 11. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon 0,00% 2,00% 3,92% 0,00% 5,08%
tanulókhoz viszonyítva)
12. évfolyam adatai:
– 12. évfolyamból évismétlő 2 0 0 0 1
tanulók száma
– 12. évfolyamból évismétlő
tanulók % (az évfolyamon 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86%
tanulókhoz viszonyítva)
12. Az érettségi vizsgák átlageredményei
Elért érettségi Elért eredmények Elért eredmények
Évek vizsga az előző évhez a táblázat első
átlageredmények viszonyítva (%) évéhez viszonyítva
2014-2015 3,12 100,0 %
2015-2016 3,17 101,6 % 101,6 %
2016-2017 3,32 104,7 % 102,8 %
2017-2018 3,41 102,7 % 102,7 %
2018-2019 3,43 100,6 % 109,9 %
13. Az érettségi vizsgatárgyak eredményei tanév Matematika Magyar nyelv és irodalom Történelem
Angol nyelv
Informatika
Informatika ismeretek
Villamosipar és
elektronika ismeretek
2014_2015 2,61 3,25 3,00 3,40 4,00
2015_2016 2,58 3,14 3,14 2,91 3,05
2016_2017 3,07 3,65 3,27 3,95 3,92 3,79 2,25
2017_2018 2,95 3,54 3,10 3,95 3,67 3,70 2,00
2018_2019 2,85 3,76 3,24 4,09 3,63 3,05 2,92
14. A szakmai vizsgák eredményei
tanév elégtelen elégséges közepes jó jeles
2014_2015 0 0 1 5 6
2015_2016 9 0 2 5 11
2016_2017 9 0 6 18 17
2017_2018 8 2 5 26 16
2018_2019 2 0 7 11 18
15. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
15.1. Az intézményben működő szakkörök, diákkörök
Szakkörök, diákkörök Igénybevétel Egyéb igénybevételi
Ingyenes Térítéses feltétel leírása
informatika x
15.2. Fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás
Szakkörök, diákkörök Igénybevétel Egyéb igénybevételi
Ingyenes Térítéses feltétel leírása
informatika x
elektronika x
testnevelés x
15.3. A mindennapi testedzés
A testedzés biztosításának módja Egyéb körülmény, feltétel
mindennapos testnevelés a
testnevelés órákon
tömegsport
szabad testmozgás lehetősége
16. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
16.1. A hétvégi házi feladat szabályai
Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője
a rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos
nevelési feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek
minél teljesebb elérésére.
Az otthoni felkészülés szerepe
A tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása,
 a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése,
 az összefüggések felismerésének gyakorlása,
 a problémamegoldó készség fejlesztése
 az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének
kialakítása,
 felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszint mérés különböző formáira,
 az önálló ismeretszerzés és –alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál,
 általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai
között meghatározott készségek és képességek fejlesztése.
Az otthoni felkészülés formái
Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag
megtanulása az iskolai oktatás során tanári irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán
elvégzett feladatok és a tankönyv segítségével.
 Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok
írásbeli megoldása (kötelező házi feladat).
Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és
tartalmi
megkötésekkel ellátott írásos feladat (házi dolgozat).
A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása
(ajánlott házi feladat).
 A diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, önálló,
belső motivációjú ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat).
 Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom alapján.
 Átfogó komplex ismétlés az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek
felhasználásával és kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt.
A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ.
 A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos
képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az
átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell
adni, a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a
napi felkészülési idő ne növekedjen.
 Tanév elején az osztályfőnök órarendelemzés alapján javaslatot tesz a tanulóknak otthoni
felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatát a szülőkkel is egyezteti.
 A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító
szaktanárok, szülők és az osztály tanulmányi felelősének jelzései alapján az osztályfőnök
feladata.
 Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de
elkerülhetetlen feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes
maximális felkészülési időt 3 óra fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében
konzultációt kezdeményez más, az osztályban tanító szaktanárokkal.
 A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki,
amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk
el hosszabb tanítási szünet esetén is.
16.2. Iskolai dolgozatok szabályai
Év eleji tudásszintmérő dolgozat a 9. évfolyamosok számára magyar- és idegen
nyelvből, matematikából.
Teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal.
Írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból (valamennyi tantárgyban).
Szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből.
Nyelvtani tesztek idegen nyelvből: lehetnek egyetlen témájúak, érettségi-, illetve
nyelvvizsga típusúak.
Magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra fordítás.
Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás matematika, fizika, kémia,
elektrotechnika, elektronika, informatika tantárgyakból.
A villamos mérést megelőző ún. „beugró” dolgozat, amellyel a napi elméleti
tananyagból történt felkészülést lehet ellenőrizni.
Elméleti tudást felmérő dolgozat valamennyi tantárgyból, számítógépes feleltető program
alkalmazása elsősorban informatikából és idegen nyelvből. Számítógépes feladatmegoldás
elsősorban informatika tantárgyból.
Otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása.
Esszédolgozat magyar irodalomból, idegen nyelvből, történelemből.
Otthon elkészítendő házi dolgozatok (magyar irodalomból és idegen nyelvből), feladatsorok
kidolgozása matematikából, fizikából. Ez a számonkérési forma inkább a magasabb
évfolyamokra, az érettségit megelőző időszakra jellemző.
Témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az
esszé, a feladatmegoldás jelleget. Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy nagyobb
tananyagrész befejezése után.
Évfolyamfelmérések, évfolyam ellenőrző dolgozatok: minden elméleti tantárgyban
évenként és évfolyamonként egy, de amennyiben a tantárgy jellege megengedi, a
munkaközösség véleménye alapján félévenként egy egységes évfolyamfelmérő dolgozatot
iratunk. Mérési jegyzőkönyv készítése.
Az otthoni és iskolai dolgozatokat igyekszünk kijavítani, hogy a diákokat megerősítsük
tudásukban, tanulhassanak hibáikból, s az értékelés iránymutató legyen a további
tanulmányokhoz. Minden dolgozatot legkésőbb két héten belül értékelünk. Ha a dolgozatot a
tanár két héten túl javítja ki, a tanuló dönthet arról, hogy kéri-e az érdemjegy beírását a naplóba.
A 9. évfolyamos tanulók év eleji felmérő dolgozatait értékeljük, de nem osztályozzuk. Az
írásbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró dolgozatok osztályzatait az
osztályozónapló erre a célra megkülönböztetett rovatába írjuk és nagyobb súllyal vesszük
figyelembe.
17. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
17.1. A tanulmányok alatti helyi vizsga fajtái, a vizsgára kötelezettek
Osztályozóvizsga: Az intézményvezető engedélyével – a rendeletben meghatározottak esetén
– egy adott tantárgyból félévi illetve év végi osztályzat megszerzése céljából szervezhető.
Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló aki
― egyéni munkarenddel rendelkező tanulóként végzi tanulmányait,
― előrehozott érettségi vizsga letételére kíván jelentkezni, amennyiben bemutatja a
jelentkezési lap másolatát,
― vendégtanuló esetén – az igazgatóhoz benyújtott kérelem alapján – az igazgató dönt az
osztályozóvizsga engedélyezéséről.
A félévi osztályozó vizsgán szerzett osztályzat /vizsgajegy/ tájékoztató jellegű. A tanulónak az
év végén az egész tanév anyagából kell vizsgáznia, ha a félévi vizsgajegye elégtelen volt,
illetve ha félévkor nem kívánt vizsgázni.
Különbözeti vizsga: A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló
rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. Különbözeti vizsgát tesz
az a tanuló aki
― más iskolatípusból, iskolából átvétellel kéri a tanulói jogviszony létesítését,
― az emelt szintű felkészítést más tantárgyra akarja módosítani.
A különbözeti vizsgától, vagy annak valamelyik részétől az igazgató eltekinthet.
Pótló vizsga: Annak a tanulónak szervezett vizsga, aki neki fel nem róható okok miatt nem
tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni.
A pótló vizsgán való részvételt kérelemre az iskola igazgatója engedélyezi.
Javítóvizsga: Azoknak a tanulónak szervezett vizsga, akik a tanév végére nem teljesítik
elégséges szintet egy adott tantárgyból. A tanév vége előtt megszervezett vizsga
sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele.
A javítóvizsgára kötelezett tanuló részére a szaktanár 1-1 alkalommal konzultációs lehetőséget
biztosít június 25.-e előtt és augusztus 23.-a után.
17.2. A tanulmányok alatt helyi vizsgák részei
Érdemjeggyel értékelt tantárgyak esetében a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll,
készségtárgyak esetében a vizsga gyakorlati vizsga.
A tanuló minősítéséről a vizsgabizottság dönt a szóbeli és az írásbeli teljesítmények együttes
mérlegelésével. Az érdemjegy megállapításánál az írásbeli vizsga eredményét 60%, a szóbeli
vizsga eredményét 150% arányban kell figyelembe venni.
17.3. A tanulmányok alatti helyi vizsgák követelményei
A tanulmányok alatti helyi vizsga a tantárgyi követelmények teljesítését méri. A kifutó
tantervvel tanuló évfolyamokon a vizsga követelményeit a tantárgy helyi tantervében szereplő
követelmények határozzák meg. A 2013.szeptember 1-től életbe lépő, a Nemzeti Alaptanterv
alapján készült helyi tanterv szerint tanuló évfolyamoknál a vizsgák követelményeit a
tantárgyak helyi tantervében rögzített „A fejlesztés várt eredményei a tanév végén”
tartalmazzák.
17.4. A tanulmányok alatti helyi vizsgák időpontja
Osztályozóvizsga:
Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók esetén az őszi vagy a tavaszi vizsga kezdetéig
vendégtanuló és egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetén az igazgató által
meghatározott időpontban. Osztályozó vizsga az igazgató engedélyével szervezhető a tanítási
év során bármikor.
Különbözeti vizsga: más iskolából történő átvétel esetén az igazgató által megjelölt időpontig,
illetve annak a tanévnek a végéig, amikor a tanuló felvétele megtörtént.
Emelt szintű felkészítés módosítása esetén a szaktanár által megjelölt időpontig.
Az iskola igazgatója engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontokban tegyen
vizsgát.
Pótló vizsga: az igazgató engedélyével és az általa engedélyezett időpontban szervezhető.
Javítóvizsga: szabályozottak szerint.
17.5. A tanulmányok alatti helyi írásbeli és szóbeli vizsgák rendje
A vizsgázásra kijelölt teremben, egy időben padonként egy tanuló tartózkodhat. Az írásbeli
feladatok megoldására rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 155 perc, magyar nyelv és
irodalomból 60 perc. A szóbeli vizsga időtartama tantárgyanként 10 perc. A szóbeli vizsgán a
tanuló tételt húz és legalább 30 perces felkészülési idő után ad számot tudásáról. Egy tanuló
számára egy napon legfeljebb két vizsga szervezhető.
17.6. A tanulmányok alatti helyi vizsgák előkészítése
A tanulmányok alatti vizsgákat az igazgatóhelyettes készíti elő az igazgató megbízása alapján.
A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság
az iskola pedagógusaiból áll. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és
tagjait az igazgató bízza meg.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgáról, valamint a törvényi
előírásokról az iskola igazgatója ad tájékoztatást.
18. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Az osztályban tanulók
Iskolai osztály száma
(2019. október 1.)
9. A 26
9. B 25
10. A 34
10. B 31
11. A 27
11. B 26
12. A 31
12. B 28
13. A 23
13. F 41
14. F 35

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


HSZC Szentesi Pollák Antal Technikum bemutató

 

Skip to content